REJESTR INFORMACJI FINANSOWEJ DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Obowiązek sprawozdawczy dotyczący przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu sprawozdania Rejestr Instrumentów Finansowych (RIF) wynika z Rozporządzenia MRiF z art. 88 ust. 3 ustawy o BFG z dnia 8 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie RIF obejmuje następujące informacje:

 • informacje o instrumentach finansowych,
 • informacje o transakcjach sprzedaży instrumentów finansowych ze zobowiązaniem do ich odkupu, transakcjach kupna instrumentów finansowych ze zobowiązaniem do ich odsprzedaży, pożyczkach międzybankowych, których termin wymagalności nie przekracza 3 miesięcy oraz umów ramowych instrumentów finansowych oraz ww. instrumentów.

Informacje mają zostać udostępnione Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w ciągu 1 dnia od wezwania. W przypadku nieprzekazania Fundusz może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 100 000 000 zł.

System do raportowania RIF

Banki spółdzielcze mają możliwość raportowania RIF za pośrednictwem intuicyjnego systemu iON.

Aplikacja iON umożliwia przeprowadzenie całego procesu sprawozdawczego w szybki i wygodny sposób. System obsługuje pełen proces przeliczenia, wczytania, sprawdzenia poprawności oraz wygenerowania danych w jednym narzędziu. Gotowe sprawozdanie jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami Nadzorcy stawianymi bankom spółdzielczym, a dane są sprawdzane zarówno na etapie zaczytywania do aplikacji, jak i generowania finalnego sprawozdania.

iON umożliwia wprowadzanie danych na dwa sposoby:

 • za pomocą indywidulanych procedur zasilania danymi, które automatycznie zaczytują dane z dowolnych struktur tabelarycznych, pliki wejściowe mogą mieć format: csv, xml lub bezpośrednich ścieżek do baz danych.
 • poprzez dedykowany plik CSV, który jest przygotowany ręcznie lub jest stworzony przez system główny banku.

Główne korzyści dla banków spółdzielczych z wyboru systemu iON:

 • Uwierzytelniony dostęp przez www – aplikacja dostępna jest z poziomu przeglądarki, użytkownik ma możliwość wykonania wszystkich operacji, łącznie z wysłaniem poprawnego sprawozdania bezpośrednio z poziomu aplikacji (dla wybranych typów raportów).
 • Obsługa podpisu kwalifikowanego, który daje możliwość autoryzacji utworzonego sprawozdania oraz certyfikatów komunikacyjnych umożliwiających wysyłkę sprawozdania bezpośrednio do nadzorcy.
 • Możliwość podglądu statusu wysyłanych do nadzorcy plików oraz pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.
 • Szeroki zakres ról i uprawnień użytkowników – pozwala zarządzać zakresem prac poszczególnych pracowników oraz zapewnia bezpieczeństwo danych
 • Autonomiczna praca – system może być skonfigurowany tak, aby proces tworzenia sprawozdań był uruchomiany automatycznie po zakończeniu procedury EndOfDay, a status wyniku przetwarzania może być przekazywany pocztą elektroniczną do zdefiniowanych użytkowników.
 • Możliwa jest manualna edycja danych oraz ewidencja związanych z tym zdarzeń.
 • Możliwość pobierania wygenerowanych raportów np. w celach archiwizacji.
 • Intuicyjna obsługa całego cyklu życia sprawozdania – użytkownik prowadzony jest krok po kroku, co pozwala przystąpić do pracy w systemie bez specjalnego szkolenia.
 • Wygenerowane sprawozdania są zgodne ze standardem wymaganym przez BFG.
 • Możliwość dodawania załączników do sprawozdania.

JEŚLI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI NARZĘDZIEM DO SPRAWOZAWCZOŚCI RIF, ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

UJAWIENIA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Zmiana standardów technicznych w odniesieniu do publicznego ujawniania będzie dotyczyć głównie dużych instytucji, co jednak nie oznacza, że inne podmioty zostaną zupełnie zwolnione z obowiązku Ujawnień. Dotyczy to również banków spółdzielczych, które w pewnym zakresie mogą być objęte Ujawnieniami.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 2021/637 z dnia 15 marca 2021 r. zmienia standardy techniczne w odniesieniu do publicznego ujawniania przez instytucje informacji, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013.

 

CO SIĘ ZMIENIA?

W ramach III filaru adekwatności kapitałowej, Komisja Europejska uregulowała proces publikacji Ujawnień. Wraz z rozporządzeniami (UE) 2021/637 poszerzono oraz ujednolicono zakres Ujawnień, do których zobligowane zostały banki. W wyniku tych zmian, więcej podmiotów zostało objętych obowiązkiem Ujawnień, a proces przygotowania sprawozdania stał się bardziej skomplikowany i wymaga większego nakładu pracy.

Ujawnienia obejmą wymogi sprawozdawcze dotyczące: funduszy FINREP, COREP, funduszy własnych, obciążenia aktywów, wskaźnika dźwigni oraz NSFR. Nie wszystkie podmioty są jednak zobligowane do Ujawień w takim samym zakresie.

CEL ZMIAN

Adekwatność kapitałowa oraz minimalne wymogi w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych mają na celu:

 • informowanie uczestników rynku kapitałowego w celu umożliwienia podejmowania decyzji opartych na wiedzy,
 • zapewnienie, że poziom podejmowanego przez banki ryzyka związanego z rozwojem ich działalności, może zostać pokryty posiadanym kapitałem.

CZY OBOWIĄZEK UJAWNIEŃ DOTYCZY KAŻDEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO?

Wraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/876 w przypadku Ujawnień została wprowadzona zasada proporcjonalności. Zgodnie z tą zasadą pełen zakres Ujawnień dotyczy dużych instytucji oraz innych instytucji notowanych, niezaliczanych do dużych, ani małych i niezłożonych instytucji. W pozostałych przypadkach zakres Ujawnień został ograniczony. 

Małe i niezłożone instytucje nienotowane, do których należy większość Banków Spółdzielczych, w swoim zakresie posiadają jedną tabelę EU KM1, przedstawiającą najważniejsze wskaźniki. Tabela ta publikowana jest z częstotliwością roczną i bazuje na zmapowanych danych ze sprawozdań z zakresu EBA ITS (COREP OF, LCR DA, COREP LR, NSFR).

Inne instytucje nienotowane, do których zaliczono również niektóre banki spółdzielcze, są zobligowane do Ujawnień 16 tabel publikowanych z częstotliwością roczną. W poniższej tabeli zaprezentowano zakres tabel do którego publikacji mogą być zobligowane instytucje nienotowane nie będące ani dużą, ani małą, niezłożoną instytucją.

ujawnienia_tabela

WIĘCEJ UJAWNIEŃ?
BANK SPÓŁDZIELCZY A UJAWNIENIA MREL TLAC

Oprócz wspomnianych wyżej Ujawnień, bank spółdzielczy może dodatkowo podlegać obowiązkowi Ujawnień MREL TLAC. Obowiązek ten został opisany w art. 9 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2021/763. Więcej na temat raportowania MREL TLAC powiązanego z Ujawnieniami MREL TLAC znajdą Państwo tutaj.

CZY MOŻNA UŁATWIĆ PROCES UJAWIEŃ?

Publikacja Ujawnień dotyczy tych samych danych, które w procesie nadzorczym zostały już zaraportowane do regulatora, co sprawia, że banki poszukują narzędzia, które w oparciu o dane ze sprawozdań EBA ITS opracuje tabele do publikacji Ujawnień. Wykorzystując do raportowania system umożliwiający przygotowanie Ujawnień na podstawie sprawozdań EBA, oszczędza się czas, jednocześnie mając pewność, że przygotowujemy sprawozdanie zgodne z wymogami EBA.

Takim systemem, który umożliwia automatyczne przygotowywanie Ujawnień na podstawie sprawozdań EBA ITS, jest aSISt-Ujawnienia.

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE DO PRZYGOTOWYWANIA UJAWNIEŃ

System aSISt-Ujawnienia pozwala za pomocą jednego raportu spełnić wymóg publikacji do wiadomości publicznej dwóch rodzajów Ujawnień: Ujawnień Filara III EBA oraz Ujawnień MREL i TLAC.

Rozwiązanie wykorzystuje sprawozdania EBA ITS raportowane w formacie XBRL do NBP. Dokładnie te same sprawozdania – bez dodatkowego ich przygotowywania – są wczytywane do systemu.

Wzorzec publikacji odzwierciedla zarówno zakres Ujawnień, sposób wyliczenia publikowanych wielkości, jak też charakterystyczne cechy wizerunkowe stosowane w publikacjach banku. Natomiast tabele wyprodukowane przez system aSISt-Ujawnienia mogą być bezpośrednio publikowane lub wykorzystane jako tabele w szerszych opracowaniach i dokumentacji.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ASIST-UJAWNIENIA?

System aSISt-Ujawnienia zbudowany jest z wykorzystaniem aplikacji aSISt – najpowszechniej stosowanego w Polsce systemu do sprawozdawczości regulacyjnej. Wzorzec Ujawnień jest dostępny w aplikacji w postaci tabel umożliwiających podgląd oraz wyliczenie danych.

System aSISt, o który rozwiązanie zostało oparte, odpowiada obecnie za przygotowanie sprawozdań z zakresu EBA ITS, które przekazywane są w formacie XBRL do Nadzorcy Krajowego. Sprawozdania te są źródłem danych dla raportu.

WYDAJNY PROCES

Zastosowanie proponowanego rozwiązania minimalizuje nakład pracy potrzebny na przygotowanie tabel do raportu Ujawnień.

MINIMALIZACJA BŁĘDÓW

Zastosowanie automatyzacji w zakresie publikacji Ujawnień redukuje ryzyko operacyjne wynikające z możliwości popełniania błędu w procesie przygotowania danych do Ujawnień.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

aSISt – Ujawnienia gwarantuje zgodność z wymogami regulacyjnymi oraz standardami korporacyjnymi obowiązującymi nawet w największych bankach.

JEŚLI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI NARZĘDZIEM DO UJAWNIEŃ, ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

MREL TLAC DLA BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ

Zgodnie z Dyrektywą o Przymusowej Restrukturyzacji (BRRD) oraz ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), część z banków spółdzielczych będzie zobowiązana do spełniania wymagań w zakresie minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji oraz w zakresie wskaźnika całkowitej zdolności do pokrywania strat – tzw. MREL TLAC.

Po światowym kryzysie na rynku finansowym zapoczątkowanym w Stanach Zjednoczonych (2006-2008 rok) oraz kryzysie finansowym na Cyprze (2013), w kolejnych krajach stopniowo wprowadzane są regulacje mające podnieść bezpieczeństwo kapitałowe banków i zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

Dla podniesienia bezpieczeństwa kapitałowego banków kluczowe stały się regulacje Resolution oraz nowe standardy w zakresie adekwatności kapitałowej – MREL i TLAC.

Resolution, które zostało wprowadzone do polskiego prawa ustawą o BFG, jest mechanizmem przymusowej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków działających na terytorium Unii Europejskiej. Dzięki tej regulacji chronione są pieniądze podatników, gdyż proces upadłościowy lub restrukturyzacyjny przeprowadzany jest bez angażowania środków publicznych – ciężar ratowania instytucji finansowych przeniesiono z państwa (bail-out) na akcjonariuszy (bail-in).


MREL i TLAC – czym są?

MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) jest wymogiem ostrożnościowym, który będzie obowiązywał wszystkie banki w Unii Europejskiej, choć w różnym zakresie. W Polsce zakres będzie regulowany decyzjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Typowe strategie resolution, takie jak bank pomostowy, przejęcie, czy bail-in, mają być podstawowymi strategiami wyłącznie dla banków pełniących funkcje krytyczne. Za warunek powodzenia realizacji procesu Resolution, uznaje się spełnienie przez podmiot wymogów MREL, obejmuje on fundusze własne oraz tzw. zobowiązania kwalifikowane.

Wymogami TLAC (Total Loss-Absorbing Capacity) zostały objęte banki działające globalnie, uznane za instytucje o wysokim znaczeniu systemowym (GSII).

Podstawą do wyznaczenia obu norm – zarówno europejskiej, jak i globalnej – jest poziom aktywów ważonych ryzykiem.

W związku z wydarzeniami związanymi z pandemią COVID-19 oraz implementacją BRRD2, termin na spełnienie przez podmioty przymusowej restrukturyzacji wymogu MREL, został wydłużony do 1 stycznia 2024 r.


Sprawozdawczość MREL i TLAC

Zgodnie taksonomią określoną przez EBA w ramach Framework 3.0, sprawozdania, które będą musiały przygotowywać podmioty sektora bankowego, obejmują pięć głównych obszarów oceny, które są istotne dla określenia jakości instrumentów TLAC MREL, a mianowicie:

 • dostępność,
 • podporządkowanie,
 • zdolność do absorpcji strat,
 • zapadalność
 • inne aspekty, w tym przepisy prawa, wezwania podatkowe i regulacyjne oraz klauzule dotyczące podatku brutto.

Sprawozdania mają zawierać łącznie 15 zaleceń: 4 z nich w dziedzinie podporządkowania, 7 w dziedzinie zdolności do absorpcji strat, 3 w obszarze zapadalności i 1 w sprawie podatku brutto.


Raportowanie MREL TLAC przez Banki Spółdzielcze

Nie wszystkie banki spółdzielcze będą zobligowane do raportowania MREL TLAC. O tym, czy bank jest zobligowany decyduje wiele czynników. Każdy z banków spółdzielczych powinien zweryfikować czy został objęty dodatkowym raportowaniem MREL TLAC wynikającym m.in. z art. 330 ust 6 Ustawy o BFG. Informacją, które banki spółdzielcze zostały zobligowane do wspomnianego raportowania, nie dysponują Banki Zrzeszające.

Banki spółdzielcze mają raportować MREL TLAC półrocznie lub roczne (na koniec okresu obrachunkowego).


Pierwsze sprawozdanie – według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. – ma zostać przekazane drogą elektroniczną do BFG za pośrednictwem Banku Zrzeszającego do dnia 27 września 2021 r.


Systemy do sprawozdawczości MREL TLAC

Aby ułatwić spełnienie obowiązków MREL TLAC, banki poszukują systemów, które maksymalnie uproszczą proces. W odpowiedzi na ich potrzeby, firmy dostarczające oprogramowanie oferują systemy ułatwiające spełnianie nowych wymogów. Jednym z takich systemów gotowych na raportowanie MREL TLAC jest aSISt.

Jeśli są Państwo zobligowani do raportowania MREL TLAC, zapraszamy do kontaktu a nasi specjaliści przedstawią ofertę dedykowaną do Państwa potrzeb:

zamowienia_mrel_tlac@gpm-sys.com

Źródła: