REJESTR INFORMACJI FINANSOWEJ DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Obowiązek sprawozdawczy dotyczący przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu sprawozdania Rejestr Instrumentów Finansowych (RIF) wynika z Rozporządzenia MRiF z art. 88 ust. 3 ustawy o BFG z dnia 8 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie RIF obejmuje następujące informacje:

 • informacje o instrumentach finansowych,
 • informacje o transakcjach sprzedaży instrumentów finansowych ze zobowiązaniem do ich odkupu, transakcjach kupna instrumentów finansowych ze zobowiązaniem do ich odsprzedaży, pożyczkach międzybankowych, których termin wymagalności nie przekracza 3 miesięcy oraz umów ramowych instrumentów finansowych oraz ww. instrumentów.

Informacje mają zostać udostępnione Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w ciągu 1 dnia od wezwania. W przypadku nieprzekazania Fundusz może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 100 000 000 zł.

System do raportowania RIF

Banki spółdzielcze mają możliwość raportowania RIF za pośrednictwem intuicyjnego systemu iON.

Aplikacja iON umożliwia przeprowadzenie całego procesu sprawozdawczego w szybki i wygodny sposób. System obsługuje pełen proces przeliczenia, wczytania, sprawdzenia poprawności oraz wygenerowania danych w jednym narzędziu. Gotowe sprawozdanie jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami Nadzorcy stawianymi bankom spółdzielczym, a dane są sprawdzane zarówno na etapie zaczytywania do aplikacji, jak i generowania finalnego sprawozdania.

iON umożliwia wprowadzanie danych na dwa sposoby:

 • za pomocą indywidulanych procedur zasilania danymi, które automatycznie zaczytują dane z dowolnych struktur tabelarycznych, pliki wejściowe mogą mieć format: csv, xml lub bezpośrednich ścieżek do baz danych.
 • poprzez dedykowany plik CSV, który jest przygotowany ręcznie lub jest stworzony przez system główny banku.

Główne korzyści dla banków spółdzielczych z wyboru systemu iON:

 • Uwierzytelniony dostęp przez www – aplikacja dostępna jest z poziomu przeglądarki, użytkownik ma możliwość wykonania wszystkich operacji, łącznie z wysłaniem poprawnego sprawozdania bezpośrednio z poziomu aplikacji (dla wybranych typów raportów).
 • Obsługa podpisu kwalifikowanego, który daje możliwość autoryzacji utworzonego sprawozdania oraz certyfikatów komunikacyjnych umożliwiających wysyłkę sprawozdania bezpośrednio do nadzorcy.
 • Możliwość podglądu statusu wysyłanych do nadzorcy plików oraz pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.
 • Szeroki zakres ról i uprawnień użytkowników – pozwala zarządzać zakresem prac poszczególnych pracowników oraz zapewnia bezpieczeństwo danych
 • Autonomiczna praca – system może być skonfigurowany tak, aby proces tworzenia sprawozdań był uruchomiany automatycznie po zakończeniu procedury EndOfDay, a status wyniku przetwarzania może być przekazywany pocztą elektroniczną do zdefiniowanych użytkowników.
 • Możliwa jest manualna edycja danych oraz ewidencja związanych z tym zdarzeń.
 • Możliwość pobierania wygenerowanych raportów np. w celach archiwizacji.
 • Intuicyjna obsługa całego cyklu życia sprawozdania – użytkownik prowadzony jest krok po kroku, co pozwala przystąpić do pracy w systemie bez specjalnego szkolenia.
 • Wygenerowane sprawozdania są zgodne ze standardem wymaganym przez BFG.
 • Możliwość dodawania załączników do sprawozdania.

JEŚLI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI NARZĘDZIEM DO SPRAWOZAWCZOŚCI RIF, ZAPRASZAMY DO KONTAKTU