UJAWIENIA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Zmiana standardów technicznych w odniesieniu do publicznego ujawniania będzie dotyczyć głównie dużych instytucji, co jednak nie oznacza, że inne podmioty zostaną zupełnie zwolnione z obowiązku Ujawnień. Dotyczy to również banków spółdzielczych, które w pewnym zakresie mogą być objęte Ujawnieniami.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 2021/637 z dnia 15 marca 2021 r. zmienia standardy techniczne w odniesieniu do publicznego ujawniania przez instytucje informacji, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013.

 

CO SIĘ ZMIENIA?

W ramach III filaru adekwatności kapitałowej, Komisja Europejska uregulowała proces publikacji Ujawnień. Wraz z rozporządzeniami (UE) 2021/637 poszerzono oraz ujednolicono zakres Ujawnień, do których zobligowane zostały banki. W wyniku tych zmian, więcej podmiotów zostało objętych obowiązkiem Ujawnień, a proces przygotowania sprawozdania stał się bardziej skomplikowany i wymaga większego nakładu pracy.

Ujawnienia obejmą wymogi sprawozdawcze dotyczące: funduszy FINREP, COREP, funduszy własnych, obciążenia aktywów, wskaźnika dźwigni oraz NSFR. Nie wszystkie podmioty są jednak zobligowane do Ujawień w takim samym zakresie.

CEL ZMIAN

Adekwatność kapitałowa oraz minimalne wymogi w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych mają na celu:

  • informowanie uczestników rynku kapitałowego w celu umożliwienia podejmowania decyzji opartych na wiedzy,
  • zapewnienie, że poziom podejmowanego przez banki ryzyka związanego z rozwojem ich działalności, może zostać pokryty posiadanym kapitałem.

CZY OBOWIĄZEK UJAWNIEŃ DOTYCZY KAŻDEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO?

Wraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/876 w przypadku Ujawnień została wprowadzona zasada proporcjonalności. Zgodnie z tą zasadą pełen zakres Ujawnień dotyczy dużych instytucji oraz innych instytucji notowanych, niezaliczanych do dużych, ani małych i niezłożonych instytucji. W pozostałych przypadkach zakres Ujawnień został ograniczony. 

Małe i niezłożone instytucje nienotowane, do których należy większość Banków Spółdzielczych, w swoim zakresie posiadają jedną tabelę EU KM1, przedstawiającą najważniejsze wskaźniki. Tabela ta publikowana jest z częstotliwością roczną i bazuje na zmapowanych danych ze sprawozdań z zakresu EBA ITS (COREP OF, LCR DA, COREP LR, NSFR).

Inne instytucje nienotowane, do których zaliczono również niektóre banki spółdzielcze, są zobligowane do Ujawnień 16 tabel publikowanych z częstotliwością roczną. W poniższej tabeli zaprezentowano zakres tabel do którego publikacji mogą być zobligowane instytucje nienotowane nie będące ani dużą, ani małą, niezłożoną instytucją.

ujawnienia_tabela

WIĘCEJ UJAWNIEŃ?
BANK SPÓŁDZIELCZY A UJAWNIENIA MREL TLAC

Oprócz wspomnianych wyżej Ujawnień, bank spółdzielczy może dodatkowo podlegać obowiązkowi Ujawnień MREL TLAC. Obowiązek ten został opisany w art. 9 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2021/763. Więcej na temat raportowania MREL TLAC powiązanego z Ujawnieniami MREL TLAC znajdą Państwo tutaj.

CZY MOŻNA UŁATWIĆ PROCES UJAWIEŃ?

Publikacja Ujawnień dotyczy tych samych danych, które w procesie nadzorczym zostały już zaraportowane do regulatora, co sprawia, że banki poszukują narzędzia, które w oparciu o dane ze sprawozdań EBA ITS opracuje tabele do publikacji Ujawnień. Wykorzystując do raportowania system umożliwiający przygotowanie Ujawnień na podstawie sprawozdań EBA, oszczędza się czas, jednocześnie mając pewność, że przygotowujemy sprawozdanie zgodne z wymogami EBA.

Takim systemem, który umożliwia automatyczne przygotowywanie Ujawnień na podstawie sprawozdań EBA ITS, jest aSISt-Ujawnienia.

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE DO PRZYGOTOWYWANIA UJAWNIEŃ

System aSISt-Ujawnienia pozwala za pomocą jednego raportu spełnić wymóg publikacji do wiadomości publicznej dwóch rodzajów Ujawnień: Ujawnień Filara III EBA oraz Ujawnień MREL i TLAC.

Rozwiązanie wykorzystuje sprawozdania EBA ITS raportowane w formacie XBRL do NBP. Dokładnie te same sprawozdania – bez dodatkowego ich przygotowywania – są wczytywane do systemu.

Wzorzec publikacji odzwierciedla zarówno zakres Ujawnień, sposób wyliczenia publikowanych wielkości, jak też charakterystyczne cechy wizerunkowe stosowane w publikacjach banku. Natomiast tabele wyprodukowane przez system aSISt-Ujawnienia mogą być bezpośrednio publikowane lub wykorzystane jako tabele w szerszych opracowaniach i dokumentacji.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ASIST-UJAWNIENIA?

System aSISt-Ujawnienia zbudowany jest z wykorzystaniem aplikacji aSISt – najpowszechniej stosowanego w Polsce systemu do sprawozdawczości regulacyjnej. Wzorzec Ujawnień jest dostępny w aplikacji w postaci tabel umożliwiających podgląd oraz wyliczenie danych.

System aSISt, o który rozwiązanie zostało oparte, odpowiada obecnie za przygotowanie sprawozdań z zakresu EBA ITS, które przekazywane są w formacie XBRL do Nadzorcy Krajowego. Sprawozdania te są źródłem danych dla raportu.

WYDAJNY PROCES

Zastosowanie proponowanego rozwiązania minimalizuje nakład pracy potrzebny na przygotowanie tabel do raportu Ujawnień.

MINIMALIZACJA BŁĘDÓW

Zastosowanie automatyzacji w zakresie publikacji Ujawnień redukuje ryzyko operacyjne wynikające z możliwości popełniania błędu w procesie przygotowania danych do Ujawnień.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

aSISt – Ujawnienia gwarantuje zgodność z wymogami regulacyjnymi oraz standardami korporacyjnymi obowiązującymi nawet w największych bankach.

JEŚLI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI NARZĘDZIEM DO UJAWNIEŃ, ZAPRASZAMY DO KONTAKTU