MREL TLAC DLA BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ

Zgodnie z Dyrektywą o Przymusowej Restrukturyzacji (BRRD) oraz ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), część z banków spółdzielczych będzie zobowiązana do spełniania wymagań w zakresie minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji oraz w zakresie wskaźnika całkowitej zdolności do pokrywania strat – tzw. MREL TLAC.

Po światowym kryzysie na rynku finansowym zapoczątkowanym w Stanach Zjednoczonych (2006-2008 rok) oraz kryzysie finansowym na Cyprze (2013), w kolejnych krajach stopniowo wprowadzane są regulacje mające podnieść bezpieczeństwo kapitałowe banków i zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

Dla podniesienia bezpieczeństwa kapitałowego banków kluczowe stały się regulacje Resolution oraz nowe standardy w zakresie adekwatności kapitałowej – MREL i TLAC.

Resolution, które zostało wprowadzone do polskiego prawa ustawą o BFG, jest mechanizmem przymusowej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków działających na terytorium Unii Europejskiej. Dzięki tej regulacji chronione są pieniądze podatników, gdyż proces upadłościowy lub restrukturyzacyjny przeprowadzany jest bez angażowania środków publicznych – ciężar ratowania instytucji finansowych przeniesiono z państwa (bail-out) na akcjonariuszy (bail-in).


MREL i TLAC – czym są?

MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) jest wymogiem ostrożnościowym, który będzie obowiązywał wszystkie banki w Unii Europejskiej, choć w różnym zakresie. W Polsce zakres będzie regulowany decyzjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Typowe strategie resolution, takie jak bank pomostowy, przejęcie, czy bail-in, mają być podstawowymi strategiami wyłącznie dla banków pełniących funkcje krytyczne. Za warunek powodzenia realizacji procesu Resolution, uznaje się spełnienie przez podmiot wymogów MREL, obejmuje on fundusze własne oraz tzw. zobowiązania kwalifikowane.

Wymogami TLAC (Total Loss-Absorbing Capacity) zostały objęte banki działające globalnie, uznane za instytucje o wysokim znaczeniu systemowym (GSII).

Podstawą do wyznaczenia obu norm – zarówno europejskiej, jak i globalnej – jest poziom aktywów ważonych ryzykiem.

W związku z wydarzeniami związanymi z pandemią COVID-19 oraz implementacją BRRD2, termin na spełnienie przez podmioty przymusowej restrukturyzacji wymogu MREL, został wydłużony do 1 stycznia 2024 r.


Sprawozdawczość MREL i TLAC

Zgodnie taksonomią określoną przez EBA w ramach Framework 3.0, sprawozdania, które będą musiały przygotowywać podmioty sektora bankowego, obejmują pięć głównych obszarów oceny, które są istotne dla określenia jakości instrumentów TLAC MREL, a mianowicie:

  • dostępność,
  • podporządkowanie,
  • zdolność do absorpcji strat,
  • zapadalność
  • inne aspekty, w tym przepisy prawa, wezwania podatkowe i regulacyjne oraz klauzule dotyczące podatku brutto.

Sprawozdania mają zawierać łącznie 15 zaleceń: 4 z nich w dziedzinie podporządkowania, 7 w dziedzinie zdolności do absorpcji strat, 3 w obszarze zapadalności i 1 w sprawie podatku brutto.


Raportowanie MREL TLAC przez Banki Spółdzielcze

Nie wszystkie banki spółdzielcze będą zobligowane do raportowania MREL TLAC. O tym, czy bank jest zobligowany decyduje wiele czynników. Każdy z banków spółdzielczych powinien zweryfikować czy został objęty dodatkowym raportowaniem MREL TLAC wynikającym m.in. z art. 330 ust 6 Ustawy o BFG. Informacją, które banki spółdzielcze zostały zobligowane do wspomnianego raportowania, nie dysponują Banki Zrzeszające.

Banki spółdzielcze mają raportować MREL TLAC półrocznie lub roczne (na koniec okresu obrachunkowego).


Pierwsze sprawozdanie – według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. – ma zostać przekazane drogą elektroniczną do BFG za pośrednictwem Banku Zrzeszającego do dnia 27 września 2021 r.


Systemy do sprawozdawczości MREL TLAC

Aby ułatwić spełnienie obowiązków MREL TLAC, banki poszukują systemów, które maksymalnie uproszczą proces. W odpowiedzi na ich potrzeby, firmy dostarczające oprogramowanie oferują systemy ułatwiające spełnianie nowych wymogów. Jednym z takich systemów gotowych na raportowanie MREL TLAC jest aSISt.

Jeśli są Państwo zobligowani do raportowania MREL TLAC, zapraszamy do kontaktu a nasi specjaliści przedstawią ofertę dedykowaną do Państwa potrzeb:

zamowienia_mrel_tlac@gpm-sys.com

Źródła: